น้ำใจดี ชีวิตมีสุข เราควรมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การใช้ชีวิตของแต่ล่ะคนบนโลกนี้ มันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว  เพราะแต่ละคนเกิดมาในครอบครัวและฐานะที่ค่อนข้างจะแตกต่างกัน  มีทั้งคนรวย คนจน ปะปนกันไป แต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกัน นั่นก็คือ มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่กัน นี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์อยู่ร่วมกันบนโลกนี้ได้นั่นเอง  จริงๆแล้วทุกคนที่เกิดมา ก็อยากเกิดมาแบบสบายไม่ต้องลำบาก  อยากเกิดมาในครอบครัวที่ดี เกิดมาในสังคมที่ดีอยู่แล้ว  เกิดมาแบบเท่าเทียมกัน แบบที่ไม่มีการเลื่อมล้ำ  แต่คนเรานั้น ก็รู้อยู่ว่าเราไม่สามารถเลือกที่จะเกิดได้…

Continue Reading →